Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer de website www.inside-properties.be wordt gebruikt, evenals op elke andere dienst die wordt aangeboden door SPRL Inside Properties SPRL met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Avenue Vanderaey 159A (hierna “Inside Properties” of “Wij” genoemd), ondernemingsnummer BE.0721.493.621, eigenaar en beheerder van de Website.

Het begrip “Dienst” zoals gebruikt in deze algemene gebruiksvoorwaarden verwijst naar alle bezoeken en/of gebruik van de Website en naar alle andere diensten die wij op of via de Website aanbieden. Door eenvoudigweg gebruik te maken van de Service, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen “AV”) hebt gelezen en geaccepteerd.

Deze AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd of herzien. De gewijzigde of herziene AV’s zijn van toepassing zodra ze op de Website zijn gepubliceerd.

Inside Properties behoudt zich het recht voor om op elk moment, tijdelijk of permanent, de Dienst (of een deel van de Dienst) te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving.

Gebruik van de dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Minderjarigen die gebruik willen maken van de Service moeten door ten minste één van hun ouders worden vergezeld. Het geval dat een minderjarige zonder vaderlijk toezicht gebruik maakt van de Dienst, neemt onze verantwoordelijkheid niet op zich.

De gebruiker gebruikt de Dienst op eigen risico. De dienst wordt verleend op basis van “as is” en “as available”.

Als gebruiker van de dienst verklaart u dat u de volgende verbodsbepalingen hebt begrepen en geaccepteerd:

 • Het verzamelen en/of gebruiken van gebruikersnamen, wachtwoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens van gebruikers voor welk doel dan ook.
 • Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inside Properties, is het gebruik van “metatags” niet toegestaan.
 • Gebruik de Dienst voor onwettige reclamedoeleinden, waaronder spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 • Gebruik dataverkenners, robots, schermschrapers of soortgelijke hulpmiddelen om gegevens over de Dienst te verzamelen, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Inside Propeties is overeengekomen. Het gebruik van “colonnages” of “kolonisatietechnieken” in enig deel van de Dienst is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Het kopiëren, vermenigvuldigen, reproduceren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van enig deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inside Properties.
 • Spam downloaden of plaatsen.
 • Wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard uploaden, posten of verzenden.
 • De Dienst wijzigen, aanpassen of hacken, of de website van een derde partij wijzigen om de indruk te wekken dat deze verbonden is met de Dienst die wordt aangeboden door Inside Properties.
 • Gebruik de Service voor illegale of onwettige doeleinden. Bij het gebruik van de Service is het verboden om de grenzen van de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtelijke bepalingen en databankenrecht) te overschrijden.
 • Gebruik de Service voor commerciële doeleinden; alleen privégebruik van de Service is toegestaan.

Het is echter wel toegestaan om vanaf uw eigen website een “hyperlink” aan te maken naar de homepage van onze website. Als u een “deeplink” naar specifieke inhoud op onze website wenst aan te maken, moet u daarvoor eerst Onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verkrijgen.

Het is mogelijk dat wij u bij het gebruik van de Dienst “cookies” sturen, afkomstig van het domein inside-properties.be. Een cookie is een klein bestandje dat door een webserver naar uw browser wordt gestuurd en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn noodzakelijk om het gebruik van de Dienst te optimaliseren. Inside Properties slaat in deze cookies geen persoonsgegevens op die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch gebruikt het cookies voor onderzoeksdoeleinden.

Links naar sites van derden

De website www.inside-properties.be kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die door derden worden geëxploiteerd. Inside Properties heeft geen controle over de inhoud of andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of nauwkeurigheid van de inhoud of andere kenmerken van deze websites. De exploitanten van deze sites zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en regels die van toepassing zijn op de producten en/of diensten die zij op of via hun site aanbieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bescherming van de consument, de verkoop op afstand, de prijsregulering, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel wij ernaar streven de betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie en andere inhoud die u op of via de Service kunt vinden, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name materiële, immateriële of andere schade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Service. Hetzelfde geldt voor bestanden die van de Website zijn gedownload.

In het bijzonder doen we er alles aan om de onroerend goed advertenties op onze website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld als er fouten zijn opgetreden in de inhoud van de advertentie of als de woning niet meer beschikbaar is op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De aankondiging vormt op geen enkele wijze een aanbod in de juridische zin van het woord. Daarom raden wij u aan om, voordat u een beslissing neemt over een woning, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en beschikbaarheid van de woning correct is en is bijgewerkt. De informatie op onze website is altijd van voorlopige aard en we zullen deze altijd moeten bevestigen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de prijs die in rekening wordt gebracht.

Verwerking van persoonsgegevens

Bepaalde functionaliteiten van de Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande mededeling van bepaalde persoonsgegevens, om het contact te vergemakkelijken en/of om de gebruiker correcte en relevante informatie te kunnen toesturen.

Voor meer informatie kunt u onze Privacy beleid raadplegen.

Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

Teksten, tekeningen, foto’s, video’s, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, namen, handelsnamen en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Inside Properties of derden.

Alle gegevensverzamelingen van de dienst vallen onder de wettelijke bescherming van databanken, zowel qua structuur als qua inhoud.

Inside Properties verleent hierbij aan elke gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de inhoud van de Website op elk moment en zonder reden toegankelijk te maken, weer te geven en (indien nodig) te downloaden met als enig doel de inhoud te bekijken.

Reproductie van de inhoud is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden: De gebruiker mag een kopie van de inhoud van de Dienst afdrukken, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij of zij de inhoud van de Website op geen enkele wijze wijzigt en dat hij of zij alle verwijzingen naar het auteurschap en de oorsprong van de Website behoudt.

Behoudens zoals hierboven uiteengezet, mag u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inside Properties de op en via de Dienst verstrekte informatie niet registreren, reproduceren, wijzigen, publiceren, distribueren of verzenden, verkopen of overdragen van de informatie die op en via de Dienst wordt verstrekt, of aan derden enig recht verlenen op dergelijke informatie op een wijze die in strijd is met de bepalingen inzake intellectuele-eigendomsrechten.

Inside Properties, het logo, de pictogrammen en de handelsnamen zijn onderworpen aan de wetgeving inzake naamsbescherming. Ze mogen op geen enkele wijze worden gebruikt in verband met andere producten of diensten die verwarring, schande of schade kunnen veroorzaken aan Inside Properties op welke wijze dan ook.

Verklaring van inbreuk op de intellectuele eigendom

Inside Properties heeft de intentie om intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren. De houders van deze rechten kunnen op elk ogenblik Inside Properties informeren indien zij menen dat Inside Properties zelf of een gebruiker van de Dienst Interne Eigenschappen niet op de hoogte is van hun rechten. Deze kennisgevingen worden per e-mail verzonden naar het volgende adres: hello@inside-properties.be.

Vermeld in dit verband duidelijk de door intellectuele eigendomsrechten beschermde inhoud en de URL van de informatie op de Website die niet wordt gerespecteerd of die een inbreuk vormt, evenals voldoende contactgegevens om contact met u op te nemen (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

Beperking van de aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord en verklaart dat Inside Properties niet aansprakelijk kan en zal zijn voor enige directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, incidentele of speciale schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade die moet worden gecompenseerd voor gederfde winst, goodwill, gebruik, verlies van gegevens of andere immateriële verliezen, als gevolg van:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de levering van elektronische diensten, diensten of informatie verkregen via de Dienst;
 • Een fout en/of nalatigheid van de werknemers en/of agenten van Inside Properties, behalve in geval van ethische aansprakelijkheid in geval van schending van de ethische regels van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 • Een fout en/of nalatigheid van de werknemers en/of agenten van Inside Properties, behalve in geval van ethische aansprakelijkheid in geval van schending van de ethische regels van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, als gevolg van ongeoorloofde inbreuken op de website
 • Verklaringen of gedragingen van derden op de Website
 • Het onvermogen om de dienst te gebruiken
 • Ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissie- of contactgegevens.

Andere voorwaarden

Indien Inside Properties geen rechten of bepalingen (die voortvloeien uit) deze AV’s afdwingt, betekent dit niet dat zij afstand doet van een dergelijk recht of bepaling.

Indien één of meer aspecten van deze AV geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar zijn (of lijken te zijn), worden de geldigheid en het bindende karakter van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze AV en de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde diensten die door Inside Properties, al dan niet via de Dienst, worden geleverd, zijn de bijzondere voorwaarden van toepassing.

Deze AV worden beheerst door het Belgische recht. De partijen komen overeen dat in geval van een geschil met betrekking tot de Dienst (met inbegrip van deze AV’s), de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn.